ศูนย์ซ่อมกล้อง

แคมเวิลด์ เซอร์วิส
เล่มที่ / ชื่อลูกค้า / พนักงานที่รับ
เล่มที่ ชื่อลูกค้า พนักงานรับเครื่อง วันที่รับของ รายละเอียด สถานะ
0009
รอประเมิน
0008 ณฐพล ชั้นประดับ ไม่รู้
ทดสอบ
รอประเมิน
0007 camworld service bridgecamera
ตรวจเช็คแผงวงจร เปลี่ยนปุ่มซัตเตอร์
ตรวจสอบ
0006
ตรวจสอบ
0005 นายฤทธิเกียรติ วิลัยรัตน์ นายก่อเกียรติ วิลัยรัตน์
sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf
อาม
0000 หกด
อาม